Avukat – Müvekkil İlişkisi

 Avukat - müvekkil ilişkisi genellikle noterler tarafından düzenlenen vekaletnamelere ve vekalet sözleşmelerine dayanmaktadır. Vekalet veren müvekkil, vekil tayin edilen kişi ise avukat ya da avukatlardır. İstisnaları olmak kaydıyla avukat-müvekkil ilişkisi mutlaka vekaletnameye dayanmalıdır. Vekaletname ile yetkilendirilen avukat vekaletnamede tanımlanmış yetkilerden başka yetkileri asla kullanamaz. Danışma, dilekçe, sözleşme veya belge hazırlama hizmetlerinde ise vekaletname olması gerekmez. Avukat-müvekkil ilişkisindeki akdi vekalet ücreti tamamen vekaletnameye, sözleşmeye, sözleşme yoksa yasal tarifelere dayanmaktadır. Davalar neticesinde elde edilen vekalet ücretleri ise akdi vekalet ilişkisinden değil kanunlardan kaynaklanmaktadır. VEKALET ÜCRETİ AVUKATA AİTTİR. ANCAK VEKALETNAME ÜZERİNDEN TAHSİL EDİLEBİLMEKTEDİR. AVUKATLAR DA VERGİ MÜKELLEFİDİR. Fiş, fatura yerine serbest meslek makbuzu keşide etmektedirler. Avukat ile çalışmak isteyen kişilerin ücret, vekaletname ve sözleşme konularında yeterince bilgilendirilmeyi talep etmeleri daha uygun olacaktır.  

Avukatın işi takipten vazgeçmesi, azli ve ücretin gününde ödenmemesi: Üzerine aldığı işi haklı bir sebep olmaksızın takipten vazgeçen avukat hiçbir ücret isteyemez ve peşin aldığı ücreti geri vermek zorundadır. Avukatın azli halinde ücretin tamamı verilir. Şu kadar ki, avukat kusur veya ihmalinden dolayı azledilmiş ise ücretin ödenmesi gerekmez. Anlaşmaya göre avukata peşin verilmesi gereken ücret ödenmezse, avukat işe başlamakla zorunlu değildir. Bu sebeple doğabilecek her türlü sorumluluk iş sahibinindir. Yazılı sözleşmedeki diğer ödeme şartlarının yerine getirilmemesinden dolayı avukat işi takip etmek ve sonucunu elde etmekten mahrum kalırsa sorumluluk bakımından aynı hüküm uygulanır.